Stanovy

Stanovy Stálé konference asociací ve vzděláváni, o. s.

I. Preambule

Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. (ve zkratce SKAV, o. s.) je dobrovolné nezávislé sdružení právnických i fyzických osob, které se angažují v oblasti vzdělávání. Toto sdružení respektuje plnou autonomii členských organizací a navazuje na činnost neformálního sdružení (1999-2003) se stejným názvem a zaměřením.

II. Název a sídlo

Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s., ve zkratce SKAV, o. s. (dále jen sdružení) má své sídlo na adrese Kladenská 43, 252 68 Středokluky.

III. Poslání a cíle sdružení

1.    Posláním SKAV, o. s. je podporovat a chránit možnosti progresivních změn v systému vzdělávání a prostředí, které tyto změny umožňuje.

2.    Dílčí cíle SKAV, o. s. jsou:

a)  podporovat vzájemnou výměnu informací a komunikaci mezi asociacemi, veřejností, státní správou a samosprávou;

b)  koordinovat postupy členských organizací při realizaci strategických záměrů ve vzdělávání a prosazovat je;

c) pořádat konkrétní aktivity (například konference, pracovní semináře) zaměřené na zkvalitnění vzdělávacího procesu;

d)  podporovat sebevzdělávání svých členů;

e)  poskytovat vzdělávací a konzultační služby;

f)  zpracovávat a vydávat odborné publikace, studie, sborníky, příručky a brožury,

IV. Členství

1.    Členem sdružení se může stát právnická osoba (nebyla-li založena za účelem
podnikání) zastupující jmenovitý významný program nebo trend v oblasti vzdělávání uskutečňovaný v síti škol ČR, která souhlasí s posláním a cílí SKAV, o. s. a jejíž členství doporučili alespoň dva členové. Čestným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let působící v oblasti vzdělávání.

2.    Členství ve sdružení vzniká po uplynutí 30 dnů od rozhodnutí členské konference o přijetí, nevyjádřil-li během této doby žádný z členů svůj nesouhlas s přijetím nového člena.

3.    Sdružené asociace či programy delegují pro SKAV, o. s, své zástupce na jimi zvolené funkční období.

4.  Členská konference SKAV, o. s. může fyzické osobě přiznat statut „čestného člena“.
Tento statut může být přiznán osobám, které svojí dlouhodobou aktivní činností
významně přispěly k pozitivnímu rozvoji SKAV, o. s. „Čestný člen“ má stejná práva a povinnosti jako „člen“ a čestné členství bude zahrnováno do oficiálních dokumentů SKAV, o. s.

5.    Členství ve sdružení zaniká:

a) dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení výkonnému výboru;

b)    zánikem člena – právnické osoby;

c)    úmrtím člena – fyzické osoby;

d)  vyloučením člena z důvodu neplnění členských povinností nebo porušování cílů sdružení;                                                                                                              i

e)    zánikem sdružení.

6.     O vyloučení člena rozhoduje členská konference.

7.     Při zániku členství ve sdružení nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků, ani jakýchkoliv finančních vkladů do sdružení nebo majetku sdružení.

8.     Při zániku sdružení nevzniká členům nárok na majetek sdružení.

V. Práva a povinnosti členů

1.  Všichni členové mají právo:

a)   podílet se na veškeré činnosti sdružení;

b)   být informován o činnosti výkonného výboru, členské konference a výroční členské konference;

c)   účastnit se jednání členské konference a výroční členské konference (člena -
právnickou osobu zastupuje pověřený delegát);

d) hlasovat, volit a být volen do výkonného výboru sdružení a navrhovat kandidáty;

e)   volit delegáty pro případná jednání se státní správou a samosprávou, nebo jinými sdruženími, pokud tito nejsou totožní s členy výkonného výboru;

f)  podávat podněty orgánům sdružení;

g) podat odvolání proti rozhodnutím orgánu sdružení k členské konferenci, která je povinna je projednat na nejbližším zasedání.

2.  Všichni členové mají povinnost:

a)  dodržovat stanovy a podílet se svou činností na dosahování cílů sdružení;

b)  vyjadřovat svá stanoviska na základě projednání dané problematiky v subjektu, který ve SKAV, o. s. zastupují;

c)  nepoškozovat dobré jméno sdružení;

d) plnit usnesení členské konference a výroční členské konference;

e)  platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky, pokud byly výroční členskou konferencí stanoveny;

f)  svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

VI. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a)   členská konference;

b)   výroční členská konference;

c)   výkonný výbor;

d)  výkonný ředitel.

VII. Členská konference

1.     Členská konference je tvořená všemi členy sdružení. Schází se zpravidla Ix měsíčně (s výjimkou období školních prázdnin). Svolává ji písemně výbor sdružení nebo jím pověřený výkonný ředitel. Členská konference musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů sdružení, a to nejpozději do tří týdnů od doručení této žádosti.

2.     Členská konference:

a)  schvaluje stanovy sdružení a rozhoduje o jejich změnách;

b)    schvaluje jednací a volební řád sdružení, který upravuje způsoby rozhodování;

c)   přijímá rozhodnutí, jímž se naplňují cíle sdružení;

d)   rozhoduje o všech věcech, které si vyhradí, pokud nejsou stanovami vyhrazeny jiným orgánům;

e)   projednává koncepční otázky, týkající se činnosti sdružení;                                :

f)  rozhoduje o přijetí nových členů;

g)  rozhoduje o zřízení dalších orgánů a odborných skupin sdružení;

h) přijímá a publikuje stanoviska k otázkám školství;

i) schvaluje plán činnosti sdružení;

j) volí a odvolává členy výkonného výboru;

k) kontroluje činnost výkonného výboru;

I) rozhoduje o odvoláních proti orgánům sdružení;

m) rozhoduje o zrušení sdružení (dobrovolné rozpuštění, sloučení s jiným sdružením).

3. Členská konference pořizuje o svých jednáních zápis, který obdrží všichni členové sdružení.

VIII. Výroční členská konference

1.    Výroční členská konference je tvořena všemi členy sdružení. Schází se nejméně jednou ročně. Svolává ji písemně člen výkonného výboru nebo jím pověřený výkonný ředitel.

2.    Výroční členská konference:

a)    schvaluje výroční zprávu, plán činnosti a rozpočet sdružení;

b)    na návrh výkonného výboru schvaluje výši členských příspěvku a způsob jejich placení.

IX. Výkonný výbor

1.  Výkonný výbor:

a)   zajišťuje administrativní a hospodářský chod sdružení a řídí jeho činnost v době mezi zasedáními členské konference;

b)   projednává návrhy a podněty členů sdružení;

c)   připravuje program členské konference;

d) předává informace členům sdružení;

e)   schvaluje výši mezd a odměn zaměstnanců sdružení;

f)  zodpovídá za majetek a hospodaření sdružení

g) svolává členskou konferenci sdružení podle potřeby, nejméně však 4x ročně a dále svolává výroční členskou konferenci sdružení Ix za rok;

h) je povinen svolat členskou konferenci do 21 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů sdružení;

i) předkládá výroční konferenci výroční zprávu, plán činnosti a rozpočet sdružení.

2.    Výkonný výbor má nejméně tři členy.

3.    Funkční období jednotlivých členů výkonného výboru je 2 roky.

X. Výkonný ředitel

1.    Výkonný výbor může jmenovat výkonného ředitele po odsouhlasení členskou konferencí.

2.    Výkonný ředitel dle pokynů výkonného výboru zajišťuje administrativní a hospodářský chod sdružení a řídí jeho činnost v době mezi zasedáními členské konference.

XI. Jednání a podepisování za sdružení

1.     Statutárním orgánem sdružení je výkonný výbor. Jménem sdružení může samostatně jednat a zastupovat ho navenek jeden z členů výboru nebo výborem pověřená osoba.

2.     Za sdružení se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis jeden z členů výboru nebo výborem pověřená osoba.

XII. Hospodaření sdružení

1.    Každý člen sdružení je povinen platit členské příspěvky schválené výroční členskou konferencí.

2.    Výroční členská konference může rozhodnout o osvobození některého člena od placení členského příspěvku v daném roce.

3.    Příjmy sdružení tvoří zejména: členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace, nadační příspěvky, prostředky grantů, projekty, dary, dědictví apod.

4.    Majetek sdružení lze použít pouze v souladu se stanovami sdružení, a to co
nejhospodárněji. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

XIII. Zánik sdružení

Sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. V případě rozhodnutí členské konference o zániku sdružení rozhodne členská konference zároveň o způsobu vypořádání majetku sdružení.

XIV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1.    Změna těchto stanov je možná pouze písemnou formou. Do 15 dnů od jejího schválení členskou konferencí sdružení předloží výkonný výbor nebo jím pověřený člen sdružení nové znění stanov registrujícímu orgánu.

2.    V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se sdružení řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, popřípadě předpisy jej měnícími nebo nahrazujícími.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Stanovy SKAV, o. s. byly zaregistrovány MV ČR dne 11. 8. 2003 pod č. j. VS/1-1/54741/03-R.